3-27-17 The Southeast Tourism Society Spring Symposium