3-28-17 The Southeast Tourism Society Spring Symposium